Algemene voorwaarden 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

HUYS VOOR DE ZORG
Johanna Oosterbaan Bakkerstraat 1A 6999 BC Hummelo 06-24249712
KVK nr. : 68392362
https://huysvoordezorg.nl
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Hierbij de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden passende bij de werkwijze van Huys voor de Zorg, waarbij zowel Huys voor de Zorg (Opdrachtnemer) als de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van art. 7: 610 e.v. BW aangaan. Beide partijen wensen in deze overeenkomst de voorwaarden vast te leggen op basis waarvan Opdrachtnemer diensten aan Opdrachtgever zal leveren.


Artikel 1. Definities
1.1.
Opdrachtnemer: Huys voor de Zorg, gevestigd te Bakkerstraat 1A, 6999 BC Hummelo en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68392362, vertegenwoordigd door F.J. Oosterbaan-Bruggeman, MSc.
1.2
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
1.3
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de scholing of training deelneemt.
1.4
Training: scholing, cursus, training, workshop, coaching, advies of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
1.5
'In Company'-training: training met deelname door deelnemers van dezelfde organisatie en/of bedrijf
1.6
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel 2. Toepassing
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Huys voor de Zorg en een opdrachtgever of deelnemers aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen 'training’. Afwijkingen van deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
2.2.
Voor het verkoop in de webshop van Huys voor de Zorg zijn extra voorwaarden en retourbeleid opgenomen.
2.3.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Huys voor de Zorg, waarvan voor de uitvoering door haar derden dienen te worden betrokken.
2.4.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.5.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.6.
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 3. Offertes / overeenkomsten
3.1. De door Huys voor de Zorg opgestelde offertes zijn 1 maand geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.2. De overeenkomst tussen Huys voor de Zorg en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.3. Huys voor de Zorg neemt door het tot stand komen van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Zij zal zich derhalve maximaal inspannen om het volgens de opdracht beoogde resultaat te bereiken, zonder dit resultaat als zodanig te garanderen. In haar werkzaamheden is ze volledig transparant.


Artikel 4. Uitvoering
4.1.
De overeenkomst tussen Huys voor de Zorg en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals omschreven in de offerte of opdrachtbevestiging.
4.2.
De in offertes en opdrachtbevestigingen vermelde termijnen en tijdsplanning betreffen geen fatale termijn(en).
4.3.
Huys voor de Zorg is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. In de overeenkomst worden hierover nadere bepalingen opgenomen.
4.4.
Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Huys voor de Zorg gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor aan de zijde van Huys voor de Zorg direct of indirect is ontstaan.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1.
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit kan consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Huys voor de Zorg zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Bij aanzienlijke wijzigingen leggen beide partijen dit schriftelijk vast.
5.2.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Huys voor de Zorg een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de opdracht.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
6.1.
Wanneer tussentijdse beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt, hetzij op initiatief van opdrachtgever zonder dat aan Huys voor de Zorg daartoe dringende redenen zijn aangegeven, hetzij op initiatief van Huys voor de Zorg in verband met buiten haar invloedssfeer liggende oorzaken die tot beëindiging van de opdracht leiden, is Huys voor de Zorg gerechtigd om alle tot dan toe door haar gewerkte uren (bijvoorbeeld het voorbereiden van een training) op basis van de gebruikelijk gehanteerde uurtarieven in rekening te brengen.
6.2.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Huys voor de Zorg, zal ze in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.3.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die tot dan toe werden verricht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.4.
Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de training is 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. tussen Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de training is 70% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de training is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 7. Derden
7.1.
Huys voor de Zorg heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.2.
Bij het inschakelen van derden zal Huys voor de Zorg waar mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de keuze van de derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien noodzakelijk stemmen Huys voor de Zorg en opdrachtgever dan af hoe het staat m.b.t. aansprakelijkheid van derde partij.
7.3.
Indien door Huys voor de Zorg of door Huys voor de Zorg ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


Artikel 8. Informatie
Opdrachtgever dient alle voor de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie (tijdig) aan Huys voor de Zorg te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan is Huys voor de Zorg gerechtigd tot opschorting van uitvoering van de opdracht. De uit de vertraging voortvloeiende extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Huys voor de Zorg ter beschikking heeft gesteld.


Artikel 9. Internetgebruik
Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen Huys voor de Zorg en de opdrachtgever desgewenst door middel van e-mail communiceren. Zowel Huys voor de Zorg als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico’s kleven zoals vervorming, vertraging en virussen. Huys voor de Zorg en opdrachtgever stellen hierbij vast dat zij jegens elkaar niet aansprakelijk zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van e-mail. Zowel Huys voor de Zorg als opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen om het optreden van voornoemde risico’s te voorkomen.
In geval van twijfel over de juistheid van de inhoud van de door Huys voor de Zorg of opdrachtgever ontvangen mail, is de inhoud van de door verzender verzonden mail bepalend.


Artikel 10. Overmacht
Huys voor de Zorg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Huys voor de Zorg geen invloed kan uitoefenen
Huys voor de Zorg kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1
Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Huys voor de Zorg aan te geven wijze.
11.2
Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen voornoemde betalingstermijn. Na het verstrijken van deze termijn, zonder dat het verschuldigde bedrag is voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.3
De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Huys voor de Zorg verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
11.4
Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1
Huys van de Zorg verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Huys voor de zorg door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Huys voor de zorg slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Huys voor de zorg.
12.2
Huys van de Zorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van
12.3
Huys voor de Zorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Huys voor de Zorg is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.4
Opdrachtgever is zich er van bewust dat elke zakelijke beslissing in meer of mindere mate het aanvaarden van risico met zich meebrengt en dat Huys voor de Zorg bij het verstrekken van advies of gegevens tegen dit risico van opdrachtgever geen verzekering biedt/kan bieden op welke wijze dan ook.
Huys voor de Zorg zal in geen geval aansprakelijk zijn voor gevolgschade, waaronder ook begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 13. Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Huys voor de Zorg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen toerekenbaar is. Indien Huys voor de Zorg uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Huys voor de Zorg zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Huys voor de Zorg, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Huys voor de Zorg en derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 14. Intellectuele eigendom
14.1
Huys voor de Zorg heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
14.2
Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever in overleg met Huys voor de zorg materialen en/of bescheiden aan haar ter beschikking stellen. Het eigendomsrecht/copyright op al het cursusmateriaal blijft, tenzij anders bepaald, bij Huys voor de zorg.
14.3
Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Huys voor de zorg en onder duidelijke bronvermelding


Artikel 15. Webshop
15.1. Voor de webshop van Huys voor de Zorg zijn de algemene voorwaarden van het Nederlands recht voor webwinkels van toepassing.
15.2. Retourneren kan binnen 30 dagen na aanschaf, mits het artikel onbeschadigd is.

Meer artikelen lezen?

Bekijk of je dit interessant vindt.